Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Statut

Skarżysko-Kamienna, dn. 23-06-2005

 Jednolity tekst Statutu

Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego

z siedzibą w Skarżysku Kamiennej

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania, barwy, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, utworzonym w celach upowszechniania kultury fizycznej i propagowania idei sportu wśród społeczności na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

Stowarzyszenie jest członkiem Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Stowarzyszenie nosi nazwę: „SKARŻYSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE” W SKARŻYSKO-KAMIENNEJ i używa skrótu STS. Dopuszcza się używanie nazwy wieloczłonowej, po skrócie STS, określającej nazwę sekcji i sponsora.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Skarżysko-Kamienna, a terenem działania obszar całego kraju.

§3

Godłem Stowarzyszenia jest tarcza w kolorach niebiesko-biało-czerwonym z napisem STS Skarżysko.

§4

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „Skarżyskie Towarzystwo Sportowe Skarżysko-Kamienna”.

§5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie może działać na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU. 03.96.873, z późn. zm.).

§6 a

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiemorganizacji w stosunki: ido jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwalubpowinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika’ za statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług odpodmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby realizacji

 

§7

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej i propagowanie idei sportu wśród społeczności na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

§8

Dla osiągnięcia tego celu Towarzystwo:

 1. organizuje sekcje różnych dyscyplin sportowych,
 2. prowadzi szkolenie specjalistyczne angażując kadrę instruktorsko-trenerską,
 3. organizuje różne imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje,
 4. zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu poprzez angażowanie kadry szkoleniowej, udostępnianie obiektów i urządzeń, zabezpieczenie opieki lekarskiej itp.,
 5. prowadzi działalność wychowawczą wśród dziecii młodzieży uprawiającej sport,
 6. podejmuje inne środki i przedsięwzięcia do realizacji statutowych celów.

§9

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, cały osiągnięty dochód przeznacza się na działalność statutową.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków wspierających
 • członków honorowych
 • członków uczestników

§11

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, i nie pozbawiony praw publicznych o ile :

 • wniesie do Zarządu Towarzystwa pisemną deklarację uiszczając wpisowe o ustalonej wysokości,
 • zostanie przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.

§12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, pragnąca, materialnie wspierać działalność Towarzystwa. Członkowie wspierający uczestniczą w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.

§13

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zasłużona dla dobra sportu. Tytuł Honorowego Członka Towarzystwa nadawany jest przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na wniosek Zarządu Towarzystwa. Członek honorowy zwolniony jest z wszelkich opłat na rzecz Towarzystwa zachowując uprawnienia członka zwyczajnego.

§14

Małoletni mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie, być uczestnikami sekcji sportowych Towarzystwa. Uczestnik nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego i nie bierze udziału w głosowaniu nad podejmowaniem uchwał. Podlega okresowym badaniom lekarskim

§15

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 2. do brania udziału w sprawozdawczo-wyborczych zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz do zwoływaniaNadzwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego zebrania,
 3. członkowie Towarzystwa i uczestnicy sekcji mają prawo dokorzystania ze wszystkich urządzeń jak również z ulg i korzyścijakie przysługują Towarzystwu,
 4. członkowie Towarzystwa i uczestnicy mają prawo doreprezentowania barw Towarzystwa w imprezach sportowych, noszenia odznaki i stroju sportowego w barwach Towarzystwa
 5. do wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa.

§16

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 • przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 • branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa,
 • dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego,
 • chronienie własności Towarzystwa jako wspólnego dobra, zwalczanie przejawów marnotrawstwa, pasożytnictwa, alkoholizmu i narkomanii,
 • godne reprezentowanie barw Towarzystwa.

§17

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

 1. śmierci,
 2. wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,
 3. wykluczenia z Towarzystwa na mocy decyzji Zarządu naskutek działania na szkodę Towarzystwa, nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminówi uchwał,
 4. nieopłacanie składek przez okres 6-ciu miesięcy,
 5. popełnienie czynów niegodnych członka Towarzystwa,
 6. wykluczeni z Towarzystwa mają prawo odwołać się doWalnego (sprawozdawczo-wyborczego) Zebrania.

§18

Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Towarzystwa mogą być nakładane na członków Towarzystwa i uczestników sekcji następujące kary:

 • upomnienie na piśmie,
 • ostrzeżenie,
 • nagana,
 • czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie),
 • wykluczenie.

§19

Członkowie Towarzystwa i uczestnicy sekcji, za wzorowe wykonywanie; swoich obowiązków w działalności Towarzystwa oraz wysokie osiągnięcia sportowe mogą być wyróżnieni łub nagrodzeni.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

§20

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Towarzystwa,
 • Komisja Rewizyjna

§21

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebranie może być:

 1. Sprawozdawczo-Wyborcze,
 2. Sprawozdawcze,
 3. Nadzwyczajne

§22

Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie zwoływane jest raz na cztery lata i jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie przynajmniej 50% + 1 członków Towarzystwa, w drugim terminie bez względu na ilość członków.

Sprawozdawcze Zebranie zwoływane jest raz na dwa lata i jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności 50% + 1 członków Towarzystwa, w drugim terminie bez względu na ilość członków.

§23

Osoby prawne będące wspierającymi członkami Towarzystwa maj ą prawo delegować na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie do 5-ciu swoich przedstawicieli, którym winny być udzielone pełnomocnictwa na piśmie.

§24

Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest do zwołania Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Zwyczajnego w ciągu 30 dni od daty upływającej kadencji.

§25

Do kompetencji Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania należy :

 1. Dokonywanie wyboru Prezesa Towarzystwa w głosowaniu tajnym.
 2. Dokonywanie wyboru władz Towarzystwa w głosowaniu tajnym.
 3. Rozpatrywanie i ocenianie działalności Towarzystwa oraz udzielanie absolutoriumZarządowi.
 4. Uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa.
 5. Nadawanie tytułów Honorowego Członka Towarzystwa.
 6. Uchwalanie wniosków do operatywnej działalności Zarządu Towarzystwa.
 7. Podejmowanie uchwał o likwidacji Towarzystwa.
 8. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.

§26

Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach:

 1. Pozbawienie godności Honorowego Członka Towarzystwa.
 2. Likwidacja Towarzystwa.
 3. Zmian statutu które wymagaj ą większości 3/4 liczby członków obecnych na zebraniu.

§27

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane:

 • Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 • Na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.
 • Na polecenie organu rejestracyjnego.
 • Na skutek rezygnacji z pełnionych funkcji w Zarządzie ponad 50% liczby członków Zarządu.
 • Na skutek rezygnacji Prezesa.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie. Nadzwyczajne Zebranie Towarzystwa jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności 50% + 1 członków Towarzystwa, w drugim terminie bez względu na ilość członków.

§28

Zarząd Towarzystwa składa się z 7 – 11 osób wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym na okres czterech lat.

§29

Członkowie Zarządu Towarzystwa wybieraj ą spośród siebie na zebraniu konstytucyjnym Prezydium Zarządu Towarzystwa oraz dokonuj ą podziału funkcji i zadań.

§30

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
 • Ustalanie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych.
 • Ustalanie regulaminów wewnętrznych.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa do stowarzyszeń.
 • Przyjmowanie rezygnacji członków Zarządu, odwoływanie nieaktywnych członków Zarządu i dokooptowanie ‚innych osób na mocy uchwały z zebrania plenarnego przy obecności minimum 2/3 członków w ilości nie większej niż 5 osób w okresie 4 lat.
 • Zwoływanie posiedzeń co najmniej raz na trzy miesiące. Uchwały Zarządu zapadaj ą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
 • Odpowiedzialność prawna za całość gospodarki Towarzystwa spada na Prezesa, wszystkich Wiceprezesów i Skarbnika.
 • Członek Zarządu może piastować jednocześnie funkcję w Zarządzie Sekcji.

§31

Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.

§32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Jest wybierana przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w głosowaniu tajnym na okres 4 lat. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności gospodarczo-finansowej Towarzystwa.
 2. Składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Towarzystwa oraz sprawozdań za okres trwania kadencji na Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu.
 3. Stawianie wniosków w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Sekcja Sportowa Towarzystwa

§33

Zarząd Towarzystwa powołuje sekcje sportowe, które wybierają wśród sympatyków danej dyscypliny Zarząd Sekcji.

§34

Zarząd Sekcji działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Towarzystwa. Zarząd Sekcji opracowuje plany działalności sekcji i uchwala wnioski kierowane do Zarządu Towarzystwa, podejmuje decyzje w sprawach sekcji nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, przestrzegając zasady, że środki pozyskane przez Zarząd Sekcji od sponsorów są do wyłącznej dyspozycji sekcji.

§35

Zarząd Sekcji wybiera kierownika, zastępcę, sekretarza i kapitana sportowego oraz w przypadku sekcji wielozespołowej kierowników zespołów i kapitanów poszczególnych zespołów lub drużyn.

§36

Zarząd Sekcji wybierany jest na okres 4 lat.

ROZDZIAŁ VI

Dochody, majątek Towarzystwa

§37

Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości i ruchomości oraz środki pieniężne i inne prawa majątkowe.

§38

Na dochody Towarzystwa składają się:

 1. Składki członkowskie i wpisowe.
 2. Dochody z imprez organizowanych przez Towarzystwo.
 3. Dochody z tytułu wynajmu obiektów i sprzętu.
 4. Dochody z innych tytułów (z zabaw, loterii, itp.).
 5. Dotacje i darowizny.
 6. Dochody z działalności gospodarczej i innej działalności prowadzonej przez Towarzystwo.

§39

Majątkiem Towarzystwa dysponuje Zarząd z zastrzeżeniem § 36 niniejszego statutu

§40

Do wydatkowania środków pieniężnych lub zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa, a także podpisywanie wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spraw finansowych, techniczno-sportowych itp. uprawnieni są: Prezes, Zastępcy Prezesa i Skarbnik lub inne osoby upoważnione na piśmie przez Zarząd Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VII

Rozwiązanie Towarzystwa

§41

Likwidacja Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Zebrania Nadzwyczajnego lub Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego podjętej większością 3/4 głosów przy obecności 1/2 liczby członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania. Na mocy decyzji organu rejestracyjnego.

§42

Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§43

Uchwała o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestrującą.

§44

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy o stowarzyszeniach i Kodeksu Cywilnego.

Dodaj komentarz